Over Just Rights

Just Rights is een zeer gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van de procesvoering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het doel dat wij voor ogen hebben is een eersteklas verdediging te bevorderen op alle gebieden waar de meest fundamentele rechten van mensen betrokken zijn.

Waarom een virtueel kantoor ?

Just Rights – waarschijnlijk een van de eerste kantoren die uitsluitend gespecialiseerd is op het gebied van mensenrechten – heeft het doel voor ogen om zich op Europees niveau uit te breiden. Om die reden heeft Just Rights een virtueel platform opgericht om zijn diensten toegankelijker te maken voor personen uit andere landen, dewelke lid van de Raad van Europa.

Juridisch advies van een specialist voordat u een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvat, kan vaak bijzonder nuttig zijn, aangezien dit het mogelijk maakt frustratie en verlies van tijd en geld te vermijden.

De oprichting van het virtuele kantoor van Just Rights volgt op de bijzonder zorgwekkende vaststelling dat er een gebrek is aan Europese advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van de mensenrechten. Heden wordt 95% van de beroepen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de afgewezen, zelfs nog voordat ze ten gronde worden onderzocht. Dit komt enkel door de niet-naleving van de ontvankelijkheidscriteria die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Procedure Reglement.

Uit de ervaringen en statistieken van de Raad van Europa blijkt dat niet enkel de mensen die een beroep doen op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar zelfs veel juridische adviseurs en advocaten, onvoldoende deskundigheid hebben met betrekking tot de toelaatbaarheidsvereisten voor een zaak die door het Hof gehandhaafd worden.

Om dit te vermijden is een voorlopige controle van de zaak noodzakelijk. Daartoe biedt het virtuele kantoor Just Rights u de mogelijkheid om op korte termijn een gespecialiseerde mening te verkrijgen over de ontvankelijkheid van uw zaak in het licht van de voorwaarden die zijn opgelegd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Gebieden van interventie

Just Rights biedt haar diensten aan in de volgende gebieden:

  • Voorbereidende fase: Een met redenen omkleed advies over de ontvankelijkheid van uw zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

  • In geval van positief advies over de ontvankelijkheid: Opstellen van een individuele aanvraag conform artikel 34 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en opvolging van de procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Een toelaatbaarheidscontrole is een noodzakelijke stap alvorens een beroep wordt ingesteld bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dit is niet alleen in het belang van de slachtoffers, maar ook in het belang van goede rechtsgang. Aanvankelijk zijn de diensten van het virtuele kantoor van Just Rights beperkt tot de controle van de ontvankelijkheid van uw zaak. In geval dan een positief advies wordt gegeven en u wenst dat uw zaak door ons kantoor verdedigd wordt, zal Just Rights overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag uw dossier verder behandelen.

Voorwaarden van interventie

  • Land. Voorlopig blijft de interventie van Just Rights beperkt tot zaken binnen de volgende landen: België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Verenig Koninkrijk en Italië

  • Stadium van de zaak. Just Rights zal alleen de gevallen onderzoeken waarvan de nationale procedures tot de hoogste gerechtelijke instantie zijn vervolgd en er geen mogelijkheid meer is uw grieven op nationaal niveau te beslechten. Als dit niet het geval is, kan het nodig zijn om te verklaren waarom in uw specifieke geval is besloten om de beschikbare remedies in uw land niet uit te putten.

  • Financiële voorwaarden. De basisprijs voor advies over de ontvankelijkheid van uw zaak is €500. In het geval de zaak complexer is, behoudt Just Rights zich het recht voor om een prijsopgave aan te bieden, die de redenen voor de hogere prijs rechtvaardigt, deze zal nooit meer bedragen dan €1.000.

  • Tijdslimieten. Just Rights verbindt zich ertoe om binnen 10 dagen een met redenen omkleed advies te geven over de ontvankelijkheid. In geval van een nood, en onder andere overeengekomen financiële voorwaarden, kan een advies binnen 48 uur aan u worden toegezonden.

Procedure om een advies aan te vragen

Als u een met redenen omkleed advies van Just Rights wenst te verkrijgen over de ontvankelijkheid van uw zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt u de onderstaande instructies:

  1. Vul uw contactgegevens in op het aanvraagformulier hieronder.

  1. Upload de benodigde documenten in het aanvraagformulier, dat wil zeggen de procedurele stukken van uw zaak: de uitspraken van de nationale rechter en de door uw advocaat ingediende conclusies / memories in deze procedure.

  1. Na ontvangst van uw aanvraag en alle relevante documenten, zal Just Rights u een email sturen waarin u wordt verzocht de kosten te betalen, in overeenstemming met de financiële voorwaarden zoals hierboven beschreven.

  1. Na ontvangst van uw betaling zal Just Rights u een met redenen omkleed advies sturen over de ontvankelijkheid van uw zaak, in overeenstemming met het tijdsframe zoals hierboven beschreven.

AanvraagformulierNormale TermijnUiterst Dringende Termijn