EVRM en bijhorende Protocollen

Voor een Mensenrechtenprakticus is het meest fundamentele Internationale Mensenrechteninstrument het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het EVRM is een levendig instrument met een opsomming van grondrechten die moeten worden geïnterpreteerd naar ruimte en tijd. Het kent een lange ontstaansgeschiedenis en werd systematisch aangevuld door Protocollen. Alle grondrechten zijn dus terug te vinden in het EVRM en bijhorende Protocollen. Binnen de Raad van Europa is tevens een mechanisme voorzien, in de vorm van een individueel klachtenrecht (naasthet interstatelijk klachtenrecht) om de naleving van het EVRM af te dwingen. Het EVRM en byhorende protocollen kunt U hier downloaden.

Belang van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Belang van het Europees

Het EHRM wint gaandeweg aan belang, voornamelijk wanneer binnen bepaalde landen door allerhande factoren (bijvoorbeeld economische crisis, extreem rechtsnationalisme, een in een Amerikaanse tijdsgeest geïnspireerde ‘War on terror’ dat gesteund wordt door enkele Europese lidstaten, enz.) de meest fundamentele mensenrechten (bijvoorbeeld verwijdering naar een land alwaar een persoon een risico loopt te worden gefolterd (artikel 3 EVRM), de detentie van een doodzieke asielzoeker die niet conform is aan artikel 5 EVRM, de hardhandige aanpak van manifestanten door de politie in strijd met hun recht op vrije meningsuiting, enz.) niet meer kunnen worden gevrijwaard door de nationale overheden. Voor het EHRM wordt de Staat als één en ondeelbaar beschouwd. Een schending dat bijgevolg toe te schrijven is aan de administratieve overheid (uitvoerende macht), de rechterlijke macht of de wetgevende macht, is hierbij zonder belang, voor zover de ontvankelijkheidsvoorwaarden controleer dit via de site van het EHRM worden nageleefd.

Dagelijks worden er lidstaten veroordeeld wegens schendingen van het EVRM. Mocht het EHRM niet bestaan, dan zouden ook deze schendingen blijven voortduren en zouden we afbreuk doen aan de meest essentiële principes die een rechtsstaat in zich draagt en die tot doel hebben de Mensenrechten verder te doen evolueren en niet af te bouwen. Verder laat het EHRM toe om een nationale zaak op Europees niveau hangende te maken en daar ook de nodige ruchtbaarheid aan te geven. Niet iedere verloren zaak in België is immers terecht. De nationale overheden, voornamelijk in tijden van economische crisis, schenden vaker Mensenrechten dan men op het eerste zicht zou denken van een democratische rechtstaat. Ook laten de Rechters vaak na de schendingen vast te stellen door de nationale wet toe te passen zoals het hoort, of nog door na te laten deze te interpreteren in het licht van voormeld Mensenrechteninstrument, met als gevolg dat vele rechtsonderhorigen niet tevreden, zelfs gefrustreerd raken van het nationale rechtssysteem. Een belangrijk remedie is dan de zaak voor het EHRM brengen op basis van het individueel klachtenrecht dat in artikel 34 EVRM is voorzien.

JOUW RECHTEN

Iedere zaak waarbij mensenrechten worden geschonden is van belang, ook uw zaak. In uw zaak is het van belang om alle Mensenrechten die het voorwerp uitmaken van het geschil, te gaan benoemen op basis van het EVRM en bijhorende protocollen om deze vervolgens te formuleren in de vorm van een grief . Hierbij is het van belang dat de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor ogen worden gehouden. Indien de kern van het probleem geformuleerd werd in de zin van een grief, is het van belang dat deze grief voor de nationale rechter op een duidelijke wijze wordt geformuleerd, zodat de rechtsinstantie weet heeft dat U zich beroept om rechtsinstrument die, hoger gerangschikt zijn dan alle andere nationale bepalingen, incluis de Grondwet, wat ook de wijze van de zaakbeoordeling en het rechtspreken duidelijk kan beïnvloeden.

Bijvoorbeeld een zaak dat volgens de Wet niet kan worden aangenomen, maar die op basis van het EVRM wel gegrond is, zodat de rechter het EVRM moet toepassen en alsnog de zaak moet gegrond verklaren terwijl hij dit op basis van het nationale recht zelfs niet eens kon). Indien Uw grief werd geformuleerd, moet U deze voorleggen aan de nationale rechter, zodat hij als nationale rechter de schending kan vaststellen en de mogelijkheid heeft om de schending begaan door de overtreder (politie, administratrie, derden, lagere rechtersinstanties, enz.) vast te stellen en een billijke genoegdoening toe te kennen. Pas wanneer het Hoogste rechtscollege, het Hof van Cassatie of de Raad van State, zich hebben uitgesproken over de grief, behoudens bepaalde uitzonderingen waardoor niet alle interne rechtsmiddelen moeten worden uitgeput, dat mits naleving van een welbepaalde termijn, kan U het EHRM vatten.

U wilt een zaak aanhanging maken bij het EVRM?

U wilt een zaak aanhanging maken bij het EVRM?

Indien u op basis van het EVRM of bijhorende protocollen uw grief heeft geformuleerd en U of Uw raadsman alle ontvankelijkheidsvoorwaarden hebben nageleefd, kan U om mijn tussenkomst verzoeken via Contact. In het daarin bestemde luik kan U uw probleem voorleggen. Uiteraard kunnen we ook samen uw grief toetsten aan het EVRM en bijhorende protocollen en gezamen lijk de ontvankelijkheidsvoor-waarden nagaan. Via een grondige dossierstudie zal ik het probleem in de vorm van een grief formuleren en nagaan of Uw zaak een Mensenrechtelijk probleem kent, en zo ja, of dit tijdig en op correcte wijze werd geformuleerd voor de nationale rechtsinstanties, om vervolgens na te gaan of aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan. Chihaoui Zouhaier komt enkel tussen voor het EHRM te Straatsburg. Dit wil zeggen dat hij niet voor de Belgische nationale rechtsinstanties optreedt, behoudens uitzonderingen.

Mijn Tussenkomst

Materies waarin ik tussenkom

Alle zaken die kunnen worden gelinkt aan het EVRM.

Strafzaken

-Uitleveringen (binnen en buiten Europa) voor zover de uitlevering een probleem oplevert in het licht van artikel 2 EVRM (recht op leven) of/en artikel 3 van het EVRM (het verbod op foltering, onmenselijke dan wel onterende behandeling). (onmiddellijke tussenkomst vanaf eerste procedure voor de raadkamer) Andere strafzaken m.b.t. schendingen van het recht op een eerlijk proces zoals voorzien in artikel 6 EVRM … (tussenkomst enkel na het Hof van Beroep, dus vanaf het Hof van Cassatie) – -Strafzaken waarbij een klacht moet worden ingediend op basis van het EVRM (bijvoorbeeld politiegeweld) (onmiddellijke tussenkomst vanaf eerste procedure)

Vreemdelingenrecht

-Administratieve beslissingen waarbij de verwijdering wordt beoogd, zoals bevelen om het grondgebied te verlaten, voor zover strijdig met het EVRM, zoals artikelen 2, 3, 8 (onmiddellijke tussenkomst vanaf de eerste procedure)

-Administratieve detentie voor zover strijdig met EVRM, zoals artikel 5, 8 EVRM (vanaf arrestatie)

Asiel- en Internationaal Humanitair recht

-Bijstand in het kader van asielprocedures (vanaf eerste procedure voor het CGVS)

Burgerlijke Zaken

Voor zover gelinkt aan het EVRM en Protocollen (na het Hof van Cassatie) Deze lijst is niet limitatief. Uiteraard kan ik uitzonderlijk sneller tussenkomen in het belang van de zaak.

Deze lijst is niet limitatief. Uiteraard kan ik uitzonderlijk sneller tussenkomen in het belang van de zaak.

Ontvankelijkheidsvoorwarden

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet ontvankelijk verklaarde 95% van de aan haar voorgelegde zaken. Het is daarom belangrijk bij het toezicht houden op de voorwaarden voor de ontvankelijkheid voor het Hof.

Indien de clip niet volstaat kan je meer lezen over de ontvankelijkheidsvoorwaarden in het bestand “vragen en antwoorden”.

Indien U nog vragen heeft die onbeantwoord zijn gebleven, dan vindt U zeker en vast een duidelijk antwoord in het bestand “50 vragen en antwoorden”

Het staat u vrij de ontvankelijkheid van uw zaak te overlopen met Just Rights